PRO TRACK เป็นแอพประจำองค์กร P.R. Recruitment and Business Management ใช้สำหรับให้พนักงานบันทึกเวลา เข้า-ออกงาน อ้างอิงจากรูปภาพและ GPS และยังเป็นเครื่องมือให้หัวหน้าแต่ละหน่วย สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานใต้สังกัดของตัวเองได้ เช่น ประวัติการเข้างาน, ประวัติการลา เป็นต้น