TOURISM SOFTWARE GURU GUIDE เป็นแอพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมข้อมูลบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 70 บริษัทจากทั่วประเทศไทย ตามประเภทซอฟต์แวร์ Hotel Solutions, SME Solutions, Digital Commerce และ Digital Content พร้อมทั้งคลิปสัมภาษณ์ลูกค้าผู้ใช้ซอฟต์แวร์จริงที่สามารถกดเปิดดูได้จากตัว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที